-
Gratis verzending vanaf € 100,00 Levertijd: 2-5 werkdagen

Algemene voorwaarden Nanny Zoeken

Artikel 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Nanny Zoeken: Nanny Zoeken, Taalstraat 40E 5261BE Vught, levert nanny’s aan particulieren (gezinnen) en bedrijven;
 • Gebruiker: particulier of bedrijf die gebruik maakt van de nanny dienst;
 • Nanny opvang: de verzorging en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0 tot einde basisschoolleeftijd, tot stand gekomen door bemiddeling van Nanny Zoeken;
 • Nanny, degene die via Nanny Zoeken een of meer kinderen opvangt;

 

Artikel 2 DE LEVERING VAN NANNY OPVANG

Ten behoeve van nanny opvang worden de volgende overeenkomsten gesloten:

 • de overeenkomst tussen Nanny Zoeken en de gebruiker van de diensten;
 • de overeenkomst tussen Nanny Zoeken en de nanny;

 

ARTIKEL 3 BEMIDDELING

 1. Nanny Zoeken bemiddelt bij het tot stand brengen van nanny opvang door nanny’s ten behoeve van gezinnen en bedrijven. 
 2. Nanny Zoeken begeleidt ouders en bedrijven bij het zoeken naar een geschikte nanny.
 3. Voor de bemiddeling worden kosten in rekening gebracht. Bemiddelingskosten omvatten het zoeken naar een passende nanny.
 4. Nanny Zoeken levert geen werknemers, maar biedt enkel een service om vraag en aanbod op het gebied van de nanny opvang samen te brengen.
 5. Mochten wij vernemen dat een nanny werkzaam is bij het gezin zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn, dan mag de nanny niet meer werken via Nanny Zoeken en krijgen ouder en nanny een boete ter hoogte van €500,-. 

 

ARTIKEL 4 BETALING

Als de gebruiker de aanvraag wil gaan starten krijgt de gebruiker een factuur (10% van de bemiddelingsfee)Deze moet binnen 14 dagen betaald worden. Zodra de 1e betaling binnen is wordt de zoektocht gestart. Zodra er een geschikte nanny gevonden is om de kinderen op te vangen, ontvangt de gebruiker de  2de factuur (90%, 2de helft van de bemiddelingskosten). Deze dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden.

 

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN NANNY

5.1. De nanny: 

 1. treedt niet in dienst van Nanny Zoeken, maar zal te allen tijde een zelfstandige werkrelatie aangaan met de ouders met betrekking tot de regeling dienstverlening aan huis of in loondienst;
 2. zal zich onthouden van handelingen waardoor de reputatie van Nanny Zoeken wordt geschaad;
 3. dient een goede telefonische bereikbaarheid te hebben tijdens de nannydienst;
 4. kan alleen nanny worden bij Nanny Zoeken als zij bereid is actief deel te nemen aan de trainingen;
 5. zal naar beste kunnen zorg dragen voor een goede en veilige nanny-opvang.

 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Nanny Zoeken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan tijdens – of verband houdend met de opvang en verzorging van de kinderen. 
 2. Nanny Zoeken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid van wat gebruiker en de nanny onderling rechtstreeks overeenkomen.
 3. Nanny Zoeken levert naar beste weten haar diensten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele (vermogens-) schade. Nanny Zoeken erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheid in gegevens welke door gebruiker is (zijn) verstrekt. Alle gegevens, informatie en documenten die de gebruiker en de nanny, in welke vorm dan ook, ook Nanny Zoeken verstrekken, is juist, volledig en actueel.
 4. Gebruiker is (zijn) aansprakelijk ten opzichte van Nanny Zoeken en/of derden voor gedragingen van het kind waarover hij/zij het ouderlijk gezag uitoefent, door welke gedragingen schade en/of letsel ontstaat ten tijde van de nanny opvang. Gebruiker is (zijn) gehouden om daartoe een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en dat desgevraagd aan Nanny Zoeken aan te tonen. 
 5. De nanny draagt zorg voor een aanvullende WA-verzekering en dient periodiek hiervan een bewijs te overleggen aan Nanny Zoeken. De nanny zal zelf moeten nagaan of polisvoorwaarden van haar verzekeringen dekking bieden voor de geboden nanny-opvang en op eigen kosten moeten zorgdragen voor eventuele nadere dekking tegen schade in verband met de nanny-opvang. 

 

ARTIKEL 7 KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven via info@nannyzoeken.nl worden ingediend, tijdig nadat de gebreken zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden. Klagen binnen 14 dagen na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klager zijn of haar rechten ter zake verliest. Binnen 2 weken ontvangt klager een bevestiging dat de klacht in behandeling is genomen.

 

ARTIKEL 8 NEDERLANDS RECHT 

Op deze algemene voorwaarden en alle door Nanny Zoeken verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Nanny Zoeken en de gebruiker; respectievelijk Nanny Zoeken en de nanny, zoals die opgenomen zijn in de overeenkomsten genoemd in artikel 2. 

Door ondertekening van de overeenkomst gaat de gebruiker en nanny akkoord met deze algemene voorwaarden, welke beschikbaar zijn via de website.

Klantenservice

Bonio
Taalstraat 40E
5261 BE
Vught


-
WhatsApp met ons
KvK nummer:
54734606

BTW nummer:
NL002207741B78