Algemene voorwaarden Nanny Zoeken

Inleiding

Nanny Zoeken B.V. (KvK: 81279469) is gevestigd op de Bonnet 18, 5247LH Rosmalen. 

Contactgegevens: 

www.nannyzoeken.nl

info@nannyzoeken.nl

06-10640641

Nanny Zoeken is een online nanny platform voor ambitieuze ouders die op zoek zijn naar een professionele nanny in huis. Alle nanny’s op het platform zijn uitgebreid gescreend. Ze beschikken over minimaal 1 jaar ervaring met kinderen, een geldig EHBO diploma, VOG en hebben een uitgebreid kennismakingsgesprek gehad. De nanny’s werken als zzper, dienstverlener aan huis of in loondienst bij het gezin.

Nanny Zoeken is een online platform bij de totstandkoming van een samenwerking tussen een ouder en nanny. De vergoeding voor de nanny dienst zal rechtstreeks lopen via de ouders of een extern Gastouderbureau. De opvangvergoeding aan de nanny loopt dus niet via Nanny Zoeken.

Nanny Zoeken is géén bemiddelingsorganisatie en heeft nimmer te gelden als contractspartij.

De overeenkomst

 1. De activiteit van Nanny Zoeken is het aanbieden van een online nanny platform voor vraag en aanbod van nanny opvang bij de ouder thuis. De vergoeding aan de nanny loopt niet via Nanny Zoeken. Dit loopt rechtstreeks via de ouder of via een gastouderbureau.
 2. Indien ouder/nanny gebruik wenst te maken van het online nanny platform, zal ouder/nanny ervoor zorg moeten dragen dat de gegevens volledig, juist en actueel zijn. De ouder/nanny heeft altijd de mogelijkheid het profiel te wijzigen. Ouder/nanny is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens op het Nanny platform.
 3. De gegevens die worden ingevuld door ouder/nanny bij het profiel komen op het online nanny platform te staan.
 4. Nanny Zoeken respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouder/nanny worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. 
 5. De ouder en nanny ontvangen via een e-mail een bevestiging van de registratie, de acceptatie van de voorwaarden en de privacyverklaring van Nanny Zoeken. 
 6. Nanny Zoeken is ten allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, functies van het platform te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen, bijvoorbeeld door het gebruik van functies slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk te maken.

Online platform

 1. Nanny Zoeken biedt de ouder/nanny de mogelijkheid, het platform te gebruiken en zich met een profiel te registreren, om op zoek te gaan naar een ouder/nanny in de buurt. 
 2. Nanny Zoeken biedt de ouder/nanny tegen betaling van een vergoeding toegang tot het gebruik van de geautomatiseerde zoekmodule op het nanny platform.
 3. Welke nanny door de ouder op het platform is uitgekozen, is Nanny Zoeken niet verplicht tot enig resultaat van deze faciliteit of van de gekozen nanny. 
 4. De ouder zal zelfstandig instructies geven aan de nanny ten aanzien van de te verrichten nanny werkzaamheden. 
 5. De nanny voert de nanny werkzaamheden geheel naar eigen inzicht, rekening en verantwoording uit. Nanny Zoeken heeft over de te leveren nanny dienst tussen de ouder en de nanny geen enkele zeggenschap en bemoeienis. Er bestaat tussen Nanny Zoeken en de nanny geen arbeidsovereenkomst. 
 6. 4. Nanny Zoeken levert geen werknemers voor het verrichten van de feitelijke nanny werkzaamheden, maar biedt enkel een onafhankelijk online platform om vraag en aanbod op het gebied van de nanny opvang op elkaar af te stemmen middels het geautomatiseerde zoekformule. 
 7. Wanneer er een match is tussen ouder en nanny zal de betaling rechtstreeks lopen via de ouder of via een gastouderbureau. 
 8. Ouder/nanny zullen eventuele klachten en wensen schriftelijk bij Nanny Zoeken via info@nannyzoeken.nl. Nanny Zoeken zal in overleg met de ouder/nanny bepalen of de klacht gegrond is en mogelijk terugbetaling toewijzen.

 

Aansprakelijkheid van Nanny Zoeken

 1. Nanny Zoeken draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de geselecteerde opvang kinderen en hun ouders en/ of de nanny en de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. De ouder maakt zelf een selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van hun eigen wensen. De overeenkomst tussen ouder en nanny is een overeenkomst tussen de ouder en de nanny zelf, waarbij Nanny Zoeken als partij niet betrokken is. In geval van vragen en klachten dient de ouder/nanny zich te richten tot Nanny Zoeken. Nanny Zoeken zal énkel een bemiddelde rol aannemen.
 1. Nanny Zoeken is nimmer aansprakelijk (materiële en/of immateriële en/of gevolg) schade. De beslissing om iemand de zorg voor de kinderen toe te vertrouwen, ligt volledig bij de ouder.
 2. Nanny Zoeken stelt zich tot doel om via het online nanny platform op internet vraag en aanbod betreffende nanny opvang bij elkaar te brengen. Nanny Zoeken is géén bemiddelingsorganisatie en heeft nimmer te gelden als contractspartij voor wat betreft de te verlenen nanny opvang.
 3. Contact maken en onderhouden met een ouder/nanny is geheel op eigen risico en initiatief.

 

Aansprakelijkheid van de ouder/nanny

 1. De ouder/nanny zijn zélf verantwoordelijk voor het sluiten van een wettelijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering en het sluiten van een overeenkomst. Dit
 1. Nanny Zoeken verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van gebruikers van het platform in overeenstemming met de Privacyverklaring, 
 2. Nanny Zoeken zal deze gegevens van de ouder/nanny, gedurende de looptijd van de inschrijving ter inzage bewaren in het profiel, en de ouder/nanny de mogelijkheid bieden om gegevens aan te passen. De ouder/nanny moet om toegang te krijgen tot dit gedeelte van het platform inloggen met zijn e-mailadres en wachtwoord.
 3. Nanny Zoeken spant zich naar alle redelijkheid in om de systemen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en maatregelen. Nanny Zoeken kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan Nanny Zoeken niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

Terugbetaling, looptijd, opzegging, abonnement

 1. Als de ouder/nanny zich registreert voor een betaald abonnement, kan de ouder/nanny van gedachten veranderen voor om het even welke reden of zonder reden, en binnen veertien (14) dagen een volledige terugbetaling krijgen van alle betaalde gelden, welke beginnen op de dag van de registratie voor de betreffende service. Terugbetalingen zullen echter niet worden geleverd als de ouder/nanny tijdens de 14 dagen de dienst heeft gebruikt.
 2. De looptijd van het gebruik maken van het nanny platform is onbeperkt. De ouder/Nanny kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk worden opgezegd. 
 3. Om als ouder/nanny toegang te krijgen tot het platform is het een vereiste een abonnement af te sluiten. 
 4. De ouder/nanny krijgt toegang tot het platform na het afsluiten van een abonnement, die maandelijks wordt voortgezet totdat de gebruiker het opzegt of Nanny Zoeken het beëindigt. De ouder/nanny kan onbeperkt gebruik maken van het online nanny platform.
 5. De ouder/nanny dient het abonnement op te zeggen voordat dit maandelijks wordt verlengd om te voorkomen dat de abonnementskosten voor de daaropvolgende maand in rekening worden gebracht. Nanny Zoeken hanteert een opzegtermijn van een 1 maand. Opzeggen kan via info@nannyzoeken.nl
 6. Er zullen na opzegging geen kosten meer afgeschreven worden van het door de ouder/nanny opgegeven rekeningnummer, tenzij er nog abonnementsgeld aan Nanny Zoeken verschuldigd is van de voorgaande maand(en). In dit geval kan dit openstaande bedrag nog geïncasseerd worden.

 

Facturering, prijswijzigingen

 1. De ouder/nanny maakt gebruik van een abonnement, Nanny Zoeken heeft de autorisatie om maandelijks vooraf de abonnementskosten tegen het dan geldende tarief af te schrijven via Mollie.
 2. Nanny Zoeken behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken prijzen voor het abonnement op enigerlei wijze en ten allen tijden te wijzigen. Prijswijzigingen voor de service gaan pas na minimaal 30 dagen in, nadat de gebruiker via e-mail een kennisgeving heeft ontvangen.
 3. De abonnementskosten voor gebruik van het platform worden in rekening gebracht aan het begin van het betaalde gedeelte van het Abonnement en elke maand daarna, tenzij en totdat de ouder/nanny het abonnement opzegt. Nanny Zoeken brengt de kosten elke maand automatisch via Mollie in rekening op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van het betaalde Abonnement. Abonnementskosten worden volledig geïncasseerd op het moment van betaling. 
 4. Nanny Zoeken behoudt zich via Mollie het recht voor om het tijdstip van de facturering te wijzigen, met name, zoals hieronder is aangegeven, als we het bedrag niet in rekening kunnen brengen. Als het betalende abonnement is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt, kan Nanny Zoeken de kosten in rekening brengen via Mollie op een dag in de toepasselijke maand of een andere dag die Nanny Zoeken geschikt acht. Bijvoorbeeld: de ouder/nanny start het Abonnement op 31 januari, dan is de volgende betalingsdatum waarschijnlijk 28 februari en wordt de gebruiker via Mollie op die datum gefactureerd. De verlengingsdatum kan veranderen door wijzigingen in het Abonnement. ‘Facturering’ of ‘in rekening brengen’, zoals gebruikt in deze voorwaarden, betekent een afschrijving, debitering of andere betalingsvereffening via Mollie, zoals van toepassing. Tenzij anderszins is vermeld, verwijst maand of maandelijks naar de factureringscyclus.
 5. Nanny Zoeken is bevoegd (al dan niet tijdelijk) de toegang tot het platform te ontzeggen wanneer de ouder/nanny de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met tijdige betaling.

 

Geen terugbetalingen

Nanny Zoeken verricht geen terugbetaling of creditering voor gedeeltelijk gebruikte perioden. Na opzegging van een abonnement blijft de ouder/nanny toegang behouden tot de service tot het einde van de laatste factureringsperiode. Nanny Zoeken kan ten allen tijden voor wat voor reden dan ook een terugbetaling, korting of andere vergoeding geven aan ouder/nanny van het platform(“creditering”). Het bedrag en de vorm van deze creditering en de beslissing om deze te verrichten zijn geheel naar goeddunken van Nanny Zoeken.

Misbruik

Onder 'Misbruik' verstaan wij: het versturen van berichten aan andere gebruikers van het platform waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, gebruik van het platform anders dan het zoeken of aanbieden van nanny opvang zoals het promoten van diensten, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en gebruikmaking van deze dienst op een wijze waarvoor de dienst niet bedoeld is. Daarnaast worden onwettige handelingen of klachten daarover samenhangend met of voortvloeiend uit het gebruik van deze dienst onder misbruik verstaan.

Nanny Zoeken kan de overeenkomst met de ouder/nanny bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de ouder/nanny.

Toepasselijk Nederlandse recht

1. Met betrekking tot de voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van geschillen tussen Nanny Zoeken en de ouder/nanny zullen deze worden voorgelegd en beslecht door de rechter te Den Bosch.

3. Mocht een van deze bepalingen om wat voor reden dan ook nietig blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepaling(en) in deze voorwaarden onverlet.

4. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Nanny Zoeken aangepast worden. We adviseren dan ook stellig deze voorwaarden regelmatig te bekijken.